II Wojna Światowa

                                                                 

„Nad po­lem bi­twy dło­nie wznio­są
We wspól­ną pięść co dech za­pie­ra
Nie­prze­li­czo­ne dzie­ci Soso,
Nie­zwy­cię­żo­ny miot Hi­tle­ra.

Już star­ty z map wer­sal­ski bę­kart,
Już wol­ny Żyd i Bia­ło­ru­sin,
Już ni­g­dy wię­cej pol­ska ręka
Ich do ni­cze­go nie przy­mu­si.

Nową im wol­ność gło­si "Praw­da",
Świat cały wieść obie­ga w lot,
Że je­den od­tąd łą­czy sztan­dar
Gwiaz­dę, sierp, ha­ken­kreuz i młot.

Tych dni hi­sto­ria nie za­po­mni,
Gdy sta­ry ląd w zdu­mie­niu za­stygł
I świę­cić będą nam po­tom­ni
Po pierw­szym wrze­śnia - sie­dem­na­sty.

                   

            Jacek Kaczmarski, Ballada wrześniowa (fragment)

II Wojna Światowa

Aktywne filtry