Andrzej Nowak

„Znaczenie tej więzi streścił Mistrz Wincenty w swojej niezwykłej definicji, przedstawionej na początku drugiej księgi Kroniki: identitas mater est societatis - >>tożsamość jest matką wspólnoty<<. (…) Wynika ta definicja z dobrego odczytania przez krakowskiego biskupa myśli Arystotelesa i Cycerona: społeczeństwo istnieje tylko w oparciu o wspólne rozpoznanie dobra i zła – to jest istota tożsamości. Bez niej, czyli bez łączącego członków wspólnoty porozumienia co do tego, co jest dobrem, a co złem – nie ma tożsamości, nie ma wspólnoty.”

                                              Andrzej Nowak, Między nieładem a niewolą

Andrzej Nowak

Aktywne filtry