REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ „ZBROJA”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Księgarnia internetowa ZBROJA (zwana dalej Księgarnią) prowadzona jest przez firmę: ZBROJA Katarzyna Schejbal-Dereń z siedzibą w Krakowie (31-004), przy Placu Wszystkich Świętych 9, NIP:6781842173; REGON: 367554033

 2. Księgarnia prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internetowej działającej pod adresem ksiegarniazbroja.pl, przy czym pod pojęciem Towaru rozumie się głównie książki prezentowane na stronie Księgarni.

 3. Do korzystania z Księgarni niezbędne są: komputer z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową typu: Firefox, Chrome, Microsoft Edge lub Opera w najnowszych dostępnych wersjach, a także posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).


§2. Zasady składania zamówienia

 1. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Księgarni.

 2. Do korzystania z Księgarni i składania zamówień nie jest wymagane konto użytkownika.

 3. Kupujący wybiera towar i składa zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Księgarni. 

 4. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży jest chwila potwierdzenia przyjęcia płatności i zamówienia przez  Księgarnię przesłane e-mailem na wskazany przez Kupującego adres.


§3. Cena towaru

 1. Cena podana przy tytule towaru jest wyrażona w polskich złotych oraz zawiera podatek VAT zależny od rodzaju sprzedawanego towaru.

 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

 3. Cena nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru w momencie wyboru rodzaju dostawy przez Kupującego.

 4. Informacje dotyczące dostępnych rodzajów dostawy oraz kosztów wysyłki można znaleźć na stronie Księgarni w zakładce „Warunki dostawy”.

 5. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania nowych towarów. Uprawnienie do zmiany ceny nie ma wpływu na cenę towaru objętego zamówieniem złożonym przed dokonaniem zmiany.


§4. Formy płatności

 1. Księgarnia oferuje następujące formy płatności:
  a. Przelewy24 – płatność elektroniczna,
  b.przelewem na rachunek bankowy nr  83 1020 2892 0000 5702 0642 5450

 2. Więcej informacji dotyczących płatności można znaleźć na stronie Księgarni w zakładce „Warunki dostawy”.


§5. Realizacja zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność określonego w zamówieniu towaru i potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Księgarnię wysłane w formie wiadomości e-mailowej.

 2. W przypadku  braku  dostępności   części  towaru  zamówionego przez Kupującego,  jest  on  informowany  o braku oraz przedstawiane są mu opcje dalszej realizacji zamówienia w postaci:
  a) częściowej realizacji zamówienia,
  b) wydłużenia czasu oczekiwania na pełne zamówienie,
  c) anulowania całości zamówienia.

 3. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje z chwilą zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym Księgarni, wskazanym w §4 pkt 1.b. lub po potwierdzeniu odbioru płatności w systemie Przelewy24.

 4. Wysyłka zamówienia następuje w terminie do dwóch dni roboczych od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia.

 5.  Na wszystkie towary zakupione w naszym sklepie wystawiamy dowód zakupu w postaci faktury imiennej - wystawionej na prywatne dane osoby fizycznej lub faktury VAT - na podane dane firmy.

  W przypadku chęci otrzymania jednego z rodzajów faktury należy wypełnić odpowiednie pola formularza podczas składania zamówienia. Dokonując zakupu w Księgarni Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 6. Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Kupującego, jak również za opóźnienie w dostarczeniu towaru spowodowane przez działanie dostawcy.


§6. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru bez podania przyczyny. Zwrot towaru jest możliwy pod warunkiem, że towar nie jest zniszczony.

 2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.

 3. Zwracany towar należy przesyłać na adres: Księgarnia ZBROJA, Plac Wszystkich Świętych 9, 31-004 Kraków, dołączając do niego oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Z towarem należy zwrócić otrzymany dowód zakupu (paragon lub faktura).

 4. Księgarnia gwarantuje zwrot ceny towaru oraz kosztów dostawy. Koszty odesłania towaru pokrywa Kupujący. Księgarnia nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 5. Pieniądze zostaną odesłane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez Kupującego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy.

 6. Księgarnia obowiązana jest dokonać zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami, w szczególności na zwrot na wskazany przez niego w formularzu zwrotu numer rachunku bankowego.

 
§7. Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową (posiadającego wady fizyczne), klientowi przysługuje w ciągu dwóch lat od momentu zakupu, prawo do reklamacji towaru.

 2. Reklamowany towar należy z dowodem zakupu i dopiskiem „REKLAMACJA” odesłać pod adres: Księgarnia ZBROJA, Plac Wszystkich Świętych 9, 31-004 Kraków. Do reklamowanego towaru należy także dołączyć pismo wskazujące przyczynę reklamacji.

 3. Księgarnia rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

 4. W przypadku uznania reklamacji, Księgarnia w zależności od żądania Kupującego naprawi lub wymieni towar na nowy, a jeśli powyższe okaże się niemożliwe (towar niedostępny, wyczerpany nakład) zwróci należność za towar podlegający reklamacji lub zaproponuje inne spośród dostępnych w Księgarni towary.


§8. Ochrona danych osobowych

 1. Dokonując zakupu w Księgarni Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Księgarni oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody może uniemożliwić realizację zamówienia przez Księgarnię.

 2. Administratorem danych osobowych jest  firma  ZBROJA Katarzyna Schejbal-Dereń z siedzibą w Krakowie (31-004), przy Placu Wszystkich Świętych 9, NIP:6781842173; REGON: 367554033

 3. Dane  osobowe  podlegają  ochronie  stosownie  do przepisów ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r.  o  ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

§9. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisów konsumenckich.

 2. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm,) oraz Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).

 3. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od  momentu opublikowania ich na stronie ksiegarniazbroja.pl.